نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سورنا ابدالی
مهدی ابراهیمی گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
صدیقه اربابیان گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم زیستی ،واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
آریا اردلان اشجع
مهرناز انتصاری
علی انیسیان گروه زیست شناسی
فهیمه باغبانی آرانی ژنتیک گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاداسلامی، ورامین، ایران.
شیلا برنجی زیست شناسی عضو هیات علمی گروه ورامین پیشوا
الهام پورغلامی lمدرس
مهرعلی محمود جانلو زیست شناسی گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
الهام خیاطان
الهام خدادادی
رابعه خوشنویس زاده گروه بیوشیمی- بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا
الهام رجب بیگی گروه تکوین، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
فرناز رفیعی
شهره زارع کاریزی ژنتیک
نازنین زند میکروبیولوژی استادیار,گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
ایمان سلحشوری فر Science and Research Branch, Islamic Azad university, Poonak, Tehran
افسون شریعت زیست شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
عاطفه شیرکوند ژنتیک گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
شاداب شهسواری نانوبیوتکنولوژی گروه مهندسی شیمی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی
راحله صفایی جوان بیوفیزیک گروه بیوشیمی و بیوفیزیک ، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران
راحله طبری پور زیست شناسی دانشگاه الزهرا
عباس عاشوری
مریم عیدی فیزیولوژی جانوری گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران
فرح فراهانی گروه میکروبیولوژی واحد قم دانشگاه ازاد اسلامی قم ایران
فهیمه کوهدار زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی
سهامه محبی نانوبیوتکنولوژی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، موسسه آموزش عالی آل طه
فرهنگ مراقبی
سیده معصومه میرنور اللهی میکروبیولوژی
گلاله مصطفوی سیستماتیک گیاهی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری، عضو هیات علمی
بهناز مطهری ژنتیک استاد مدعو دانشگاه آزاد پیشوا
نسرین مهاجری نانوبیوتکنولوژی گرون بیوتکنولوژی
معصومه مهدوی سیستماتیک گیاهی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران
حمیدرضا مهدوی عادلی بیوتکنولوژی، زیست شناسی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
نرگس مورکی
مریم ناصرالاسلامی زیست سلولی گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
فرح نامنی گروه تربیت بدنی، دانشگاه ازاد ورامین
فاطمه نوربخش گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران
آتوسا نوری کوپایی
زهرا نورمحمدی زیست شناسی Science and Research Branch, Islamic Azad university, Poonak, Tehran
مهناز هاشمی روان دانشگاه ٱزاد ورامین
سحر هنرمند جهرمی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران
سیامک یوسفی
الهه وطن خواه