فرایند ارزیابی

مقالات نویسندگان محترم جهت اظهار نظر برای سه نفر از متخصصین مورد تائید هیات تحریریه ارسال و پس از تایید نهایی و ویرایش لازم، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که هیات تحریریه مجله در ویرایش جزئی، پذیرش یا رد مقالات مختار است. 

برای مشاهده فرایند پذیرش اینجا را کلیک کنید.