سردبیر


دکتر احمد مجد استاد تکوین گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

تکوینی گیاهی

  • ahmad_majd2005yahoo.com

مدیر مسئول


دکتر مریم عیدی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، تهران, ایران

فیزیولوژی جانوری

  • eidimaryam2019gmail.com

مدیر داخلی


دکتر رابعه خوشنویس زاده استادیار بیوفیزیک، گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، تهران، ایران

بیوفیزیک

  • biologybiophysicsgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد مجد استاد تکوین گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

تکوینی گیاهی

  • ahmad_majd2005yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رمضانعلی خاوری نژاد استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

فیزیولوژی گیاهی

  • ra.khavarinejadsrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکرم عیدی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

فیزیولوژی جانوری

  • eidisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم عیدی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، تهران, ایران

فیزیولوژی جانوری

  • maryameidigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسن واعظی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان, ایران

فیزیولوژی جانوری

  • gh.vaeziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فاطمه نوربخش دانشیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

میکروبیولوژی

  • niloofar_noorbakhshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


زهرا نورمحمدی دانشیار ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک مولکولی و سلولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ژنتیک مولکولی

  • z-nourisrbiau.ac.ir