نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم دارویی، انستیتو هموگلوبینوپاتی، علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مازندران ، ایران

چکیده

مورد (Myrtus communis)، گیاهی با خواص ضد باکتریایی و ضد التهابی می باشد. پماد عصاره اتانولی برگ گیاه مورد در روغن زیتون با نسبت 1 به 1 آماده گردید. زخم ها در ضخامت کامل پوست در منطقه پشتی موش ها ایجاد شدند. سپس موش ها به دو گروه کنترل و گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نکردند و گروه تجربی که شامل گروه دریافت کننده ترکیب عصاره برگ مورد و روغن زیتون و گروه دریافت کننده کرم سولفادیازین نقره 1 درصد بود، بصورت یک بار در روز تیمار شدند. در نهایت درصد بهبودی، متوسط ضخامت پوست، قطر فولیکول های مو، میزان تشکیل کلاژن و رگزایی در روزهای 5، 10 و 15 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA یک طرفه و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تیمار با ترکیب عصاره اتانولی برگ گیاه مورد و روغن زیتون منجر به افزایش معنی داری در درصد بهبود زخم، ضخامت پوست، قطر فولیکول های مو، نسبت به گروه دریافت کننده کرم سولفادیازین نقره 1 درصد گردید. همچنین افزایش در میزان تشکیل کلاژن و رگ زایی مشاهده شد. این نتایج دلیلی بر تسریع روند بهبود زخم در نمونه های تحت تیمار با ترکیب عصاره مورد و روغن زیتون بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره برگ مورد و روغن زیتون باعث تسریع انتقال از مرحله التهابی به مرحله هایپرپلازی فیبروبلاست به دلیل افزایش در سنتز کلاژن و عروق خونی می شود.

کلیدواژه‌ها