نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران

چکیده

از موارد بسیار مهم در کاربرد گیاهان به صورت دارویی و تغذیه ای علاوه بر دانستن اسامی علمی، اسامی بومی و محلی آنان نیز دارای اهمیت ویژه ای می باشد تا محققین بتوانند از طریق آن به دانش بومی اقوام مختلف به راحتی دسترسی پیدا کنند. از همین رو دانستن اسامی محلی به عنوان بخش از داده های زبان شناسی اجتماعی دارای اهمیت می باشد که این نوع مطالعه، نوعی از مطالعات زبانی می‌باشد که آن را به‌عنوان یک موضوع فرهنگی می‌شناسند که دارای ارتباط تنگاتنگ با روابط اجتماعی جامعه‌ای که به آن زبان سخن می‌گوید است. یکی از مواردی که در گویش‌های محلی نقش مهمی دارد، اسامی گیاهان شامل علف ها، درختان و درختچه‌ها می‌باشد. استان‌های مختلف ایران دارای خرده فرهنگ‌های متفاوت و نیز تنوع گویشی و لهجه‌‌های مختلف که گاها دارای منشاء مشترک و در مواردی هم به صورت مستق از هم می‌باشند. در این تحقیق سعی شد که با مراجعه و بررسی منابع معتبر اسامی محلی گیاهان ثبت گردد. پس از بررسی بیش از 1500 نام محلی در نقاط مختلف کشور برای گیاهان جمع آوری گردید که در این مقاله 246 نام محلی برای درختان در استان مختلف که عمدتاً اسامی مورد استفاده در لهجه‌های مختلف گویشی می‌باشند، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها