نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 رئیس پژوهشگاه محیط زیست شرکت نفت

3 گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین, ،دانشگاه تهران

4 گروه پژوهش شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت تهران، تهران، ایران

چکیده

    رامنولیپید‌ها به گروه بیوسورفکتانت‌های گلیکولیپیدی متعلق هستند و اولین بار از ­باکتری سودوموناس­آئروژینوزا جدا شدند. رامنولیپید‌ها به دلیل سمیت پایین، زیست­تخریب­پذیری و عملکرد انتخابی، جایگزین مناسبی برای سورفکتانت‌های صناعی هستند. در این مطالعه اثر نانوذرات طلا (Au) بر رشد و تولید بیوسورفکتانت سودوموناس آئروژینوزا PBCC5 مورد ارزیابی قرار گرفت. از غلظت­های مختلف 1، 500 و 1000 میلی­گرم­در لیتر نانوذرات استفاده گردید. در این تحقیق کشش سطحی بیوسورفکتانت و شاخص‌های امولسیون‌سازی (24E) اندازه­گیری شد. وجود نانوذرات برسطح باکتری توسط  TEMو مورفولوژی نانوذرات توسط SEM بررسی گردید. اتصال نانوذرات به بیوسورفکتانت ­توسط TEM تأیید شد. نتایج نشان داد، نانوذرات طلا سمیت باکتریایی نداشتند، همچنین رشد باکتری و تولید بیوسورفکتانت را افزایش دادند. کشش سطحی همه نمونه ها از mN/m 72 آب مقطر به mN/m 32-35 کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها