نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد قائمشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد قائمشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، قائم شهر،

3 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در دنیا سالانه میلیون ها تن پلاستیک تولید می شود که بسیار بادوام هستند و صدها سال طول می کشد تا به خودی خود تجزیه شوند. بیو پلاستیک ها نوع خاصی از پلاستیک هستند که از منابع روغن های گیاهی، نشاسته، سلولز یا مشتقات باکتریایی تولید شده و از این نظر با پلاستیک های عادی بسیار متفاوت است، که در آینده جایگزین خوبی برای انواع پلاستیک ها خواهد بود. 70 نمونه از محل بازیافت زباله ها جمع آوری شد ، کشت و خالص سازی روی نوترینت آگار انجام شد و این نمونه ها با روش رنگ امیزی نیل آبی جهت تشخیص ایزوله های مولد پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB)رنگ امیزی شدند و به مدت ۲روز در دمای 37 درجه سلسیوس در محیط کشت Minimal Broth Davis کشت داده شد. پس از قرار دادن نمونه ها بر روی لام و رنگ آمیزی با توجه به شدت رنگی که ایجاد شده است برای تولید بیو پلاستیک استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میکروارگانیسم باسیلوس سرئوس، پلی- ۳ هیدروکسی بوتیرات فراوانی در هر دو محیط (فاضلاب و خاک) تولید می کند که برای تولید بیوپلاستیک، هم در مقیاس آزمایشگاهی هم در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق نتایج بدست آمده ،تولید بیوپلاستیک ها از طریق باسیلوس های جداشده از ایزوله های باکتریایی، امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها