نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

چکیده

افزایش استفاده از آنتی بیوتیک‌ها و شیوع سویه‌های مقاوم، کاربرد داروهای ضد میکروبی جدید را ضروری نموده است. درمان ترکیبی یک استراتژی کارآمد برای مقابله با مقاومت ضدباکتریایی می‌‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر سینرژیک ضدباکتریایی اسانس گیاه مرزنجوش و نانو ذرات نقره بر روی باکتری گرم مثبت و گرم منفی است. در این مطالعه اسانس مرزنجوش از سرشاخه گیاه استخراج گردید. محلول کلوئیدی نانوذرات نقره با میانگین قطر 68 نانومتر خریداری شد. اثر ضدباکتریایی اسانس مرزنجوش و نانوذرات نقره به تنهایی و سپس به صورت سینرژیک، به روش میکرودایلوشن براث بررسی و حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) آنها در برابر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، تعیین شد. باکتری‌های مورد مطالعه اشریشیاکلی، سالمونلا انتریکا، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس بودند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، اثر سینرژیک اسانس مرزنجوش و نانو ذرات نقره اثرات ضد میکروبی قابل ملاحظه‌ا‌‌‌ی روی تمامی باکتری‌های مورد بررسی داشتند نتایج نشان داد که اثر سینرژیک اسانس مرزنجوش و نانو ذرات نقره در مهار و از بین بردن باکتری‌های مورد بررسی موثر بوده و می‌توانند در تهیه داروهای جدید بر علیه این باکتری‌ها، مفید باشند.

کلیدواژه‌ها