نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه ژنتیک ،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ناباروریو مشکلات ناشی از آن امروزه به عنوان یکی از مسایل مهمی است که %15-10زوج هاراتحتتأثیر قرار می دهد.حدود نیمی از کل ناباروری ها مربوط به مردان است. اسپرماتوژنز انسان وابسته به فعالیت هزاران ژن است و نقص در مکانیسم های ترمیم می تواند باعث توقف اسپرماتوژنز شود. یکی از پروتئین های دخیلدر سیستم ترمیم ، پروتئینMLH1 است.هدف از این مطالعه بررسی ارتباطپلی مورفیسم هایrs1800734وrs4647269در ژن MLH1با ناباروری آزواسپرمی مردان می باشد.
روش کار:در این تحقیق مورد- شاهدی از113مرد مبتلا به ناباروری آزواسپرمی به عنوان بیمار و 101مرد سـالم بـه عنـوان کنتـرل ، نمونه خونجمع آوری شد. پس از استخراجDNA، ژنوتیپ هایپلی مورفیسم هاrs4647269 وrs1800734، توسط روشRFLP-PCRبه ترتیب با کمک آنزیم های HPYCH4IV وPVUII تعیین و با توالی یابی تایید گردید.آزمون مربع کای ،رگرسیون لجستیک و ANOVA به منظور آنالیز داده های ژنتیکی و دموگرافی به کمک نرم افزارهایSPPS و SNPSTATSصورت گرفت.
یافته ها : درپلی مورفیسمrs1800734تفاوت معناداری (p<0.05) بین فراوانی ژنوتیپی گروه بیمار و شاهد مشاهده نشد.در بررسیپلی مورفیسم rs4647269در مدل های وراثتی هم بارز (CT ، TT)، بارز(CT/TT) و مغلوب (TT) تفاوت معنی داری بین فراوانی ژنوتیپی بین دو گروه دیده شد.P=0.024) ، P=0.021 ، P=0.036)همچنین در این پلی مورفیسم از نظر حجم اسپرم در صفات نیز تفاوت معنا دار مشاهده شد.(P=0.000)
نتیجه گیری : بین پلی مورفیسم rs4647269 ژن MLH1 و ناباروری آزواسپرمی در جمعیت مردان ایرانی مورد مطالعه ارتباط معنا دار بوده و احتمالا می تواند در آن موثر باشد.

کلیدواژه‌ها