نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دپارتمان میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دپارتمان میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: شناسایی مولکولی باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان های کرمانشاه روش کار: 500 نمونه بالینی و محیطی مختلف جمع‏آوری و توسط تست‏های بیوشیمیایی و PCR شناسایی شد. در مرحله بعد سویه های باکتری با تکثیر 7 لوکوس ژنی شامل atpD، gapA، guaA، mutM، nuoD، ppsA و recA مشخص و تعین توالی شد. رسم درخت فیلوژنی مربوط به سویه ها با نرم افزارMEGAv.7 صورت گرفت. نتایج: از میان500 نمونه‏ جمع‏آوری شده از بیمارستان ها، تعداد 28 ایزوله استنوتروفوموناس مالتوفیلیا شناسایی شدند. از این میان 13 ایزوله مربوط به نمونه های محیطی (7 ایزوله (8/53%) از محیط های مرطوب و 6 ایزوله (2/46%) از محیط های خشک) و 15 ایزوله نیز مربوط به نمونه های بالینی (12 ایزوله (80%) از نمونه خلط بیماران و 3 ایزوله (20%) از خون بیماران) بودند. در تعداد اندکی سویه مشترک نیز میان نمونه های بالینی و محیطی یافت شد. بر اساس درخت فیلوژنی، 28 ایزوله جمع آوری شده مربوط به 21 سویه شناسایی شده از باکتری است که به دلیل شباهت ژنتیکی 100 % برخی از ایزوله ها بوده است. بحث و نتیجه گیری: تمام سویه های در حال گردش باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا در شهر کرمانشاه متعلق به یک الگوی ملکولی خاص بوده و از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار نمی باشند که احتمال آلودگی بیماران به باکتری را از طریق محیط های آلوده بیمارستانی افزایش می دهد. بنابراین استفاده از روش های ملکولی افتراقی با قدرت بالا به عنوان روش قابل قبول در کنترل این باکتری پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها