نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه میکروب‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سالمونلوز مهمترین شکل مسمومیت باکتریایی در انسان و حیوانات محسوب می­شود که بواسطه باکتری­های خانواده سالمونلای غیرتیفوئیدی ایجاد می­شود. عفونت با سالمونلا بیشترین عامل عفونت­های با منشا غذایی محسوب می­شود. یکی از مهمترین منابع غذایی که احتمال وجود آلودگی به سالمونلا در آن وجود دارد، مرغ و فراورده های گوشتی می­باشند. در دو دهه اخیر ظهور سالمونلاهای مقاوم به آنتی­بیوتیک­های رایج موجب افزایش مشکلات موجود در زمینه آلودگی سالمونلایی در محصولات گوشتی شده است. انتقال این باکتری­های مقاوم به انسان موجب سخت و طولانی­شدن فرایند درمان می­شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع باکتری سالمونلا و ژن های مقاومت tetA و tetB از لاشه طیور عرضه شده در فروشگاه­های شهر زاهدان انجام شد. در این مطالعه توصیفی -مقطعی از تعداد 130 نمونه لاشه طیور عرضه شده در فروشگاه­های شهر زاهدان جدایه سالمونلا بر اساس روش­های استاندارد منتشر شده توسط OIE و FDA جداسازی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که تنها در 15/6 درصد از نمونه­های مورد بررسی باکتری سالمونلا و در 07/3 درصد سویه سالمونلا تایفی موریوم وجود دارد. بررسی میزان فراوانی ژن­های مقاومت در نمونه­های جداشده در مطالعه حاضر نشان می­دهد در 50 درصد از جدایه­های سالمونلا هیچ یک از ژن­های مقاومت tetA یا tetB شناسایی نشد، در حالی که در 50 درصد دیگر تنها ژن مقاومت tetB شناسایی شد. وجود ژن­های مقاومت به تتراسیکلین در جدایه­های سالمونلا نشان می­دهد استفاده از آنتی­بیوتیک­ها در صنعت پرورش مرغ باید تحت کنترل قرار گرفته و با دقت بیشتری صورت گیرد تا میزان فراوانی این ژن­ها کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها