نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

چکیده

عفونت مجاری ادراری از مهمترین عفونت های بیمارستانی است که غالبا ناشی از سوندگذاری است. باکتریهای یوروپاتوژن با تشکیل بیوفیلم در سوند ها می توانند عامل بالقوه عفونت مجاری ادراری باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تشکیل بیوفیلم کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت مجاری ادراری مرتبط با سوند است. مطالعه بر روی 110 نمونه ادرار بیمارانی که به آزمایشگاه بالینی بیمارستان میلاد ، تهران مراجعه کرده بودند ، انجام شد. بیماران به دو گروه مبتلا به عفونت ادراری مرتبط با سوند و غیر مرتبط با سوند تقسیم شدند. جداسازی و شناسایی کلبسیلا پنومونیه با انجام تست های بیوشیمیایی و تشکیل بیوفیلم با روش میکروتیتر پلیت بررسی شد. 70 و 40 نمونه به ترتیب مربوط به عفونتهای مرتبط با سوند و غیر مرتبط با سوند بودند. 60درصد جدایه های کلبسیلا پنومونیه مرتبط با عفونت ادراری ناشی از سوند گذاری بیوفیلم قوی ، 7/26درصد بیوفیلم متوسط و3/13 درصد بیوفیلم ضعیف تشکیل دادند. 3/33 درصد جدایه های کلبسیلا پنومونیه مرتبط با عفونت ادراری بدون سوند بیوفیلم قوی،6/36 درصد بیوفیلم متوسط و3/23 درصد بیوفیلم ضعیف تشکیل داده و 2 جدایه هیچ بیوفیلمی تشکیل ندادند. استفاده از سوند در بیماران بستری در بیمارستان ها خطر ابتلا به عفونت مجاری ادراری را افزایش می دهد که به دلایل مختلفی مانند طول مدت سوند گذاری، نوع سوند و توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری های یوروپاتوژن بستگی دارد. قدرت تشکیل بیوفیلم باکتری ها در طول سوند خطر شدت عفونت را افزایش داده و منجر به بروز مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها و عدم درمان مناسب بیماران می شود.

کلیدواژه‌ها