نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی،واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 دانشکده علوم زیستی وبیوتکنولوژی،دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران

3 گروه میکروبیولوژی واحد قم دانشگاه ازاد اسلامی قم ایران

4 بخش اصلاح گیاه وبذر،مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی یزد،یزد،ایران

چکیده

انار(Punica granatum L.). ، از جمله گیاهان مهم باغبانی است که در بسیاری از نقاط جهان کشت می‌شود و به دلیل ارزش میوه و خواص دارویی آن دارای اهمیت است. چندین رقم انار در ایران کشت می‌شود که از نظر خصوصیات میوه و ویژگی‌های زراعی متفاوت است. علیرغم اهمیت اقتصادی ارقام انار، اطلاعات کمی در مورد ویژگی‌های ژنتیکی و سیتوژنتیکی این ارقام در دسترس است. بنابراین، هدف ما بررسی دوازده رقم گزارش نشده از نظر سیتوژنتیکی و همچنین گردآوری کلیه داده‌های موجود در مورد جفت شدن کروموزوم، فراوانی کیاسما و بی نظمی‌های میوز در 88 رقم و انجام متاآنالیز است. نتایج نشان داد که همه ارقام دارای تعداد کروموزوم16=x2n=2هستند، اما به طور قابل توجهی در تمام ویژگی‌های میوز مورد مطالعه متفاوت اند. بسیاری از ویژگی‌های میوزی مورد مطالعه به طور قابل توجهی ارتباط معنی داری در تجزیه و تحلیل رسته بندی مولفه های اصلی PCA نشان دادند که ویژگی‌هایی مانند فراوانی و توزیع کیاسما و همچنین بی‌والانت حلقوی به یکدیگر مرتبط هستند و ارقام با طول جغرافیایی متفاوت از یکدیگر متمایز می‌شوند. به طور مثال، ویژگی-های مربوط به بی‌نظمی‌های میوز مانند چسبندگی کروموزومی و اختلال در آنافاز در ارقام، براساس ارتفاع از یکدیگر متمایز می‌شوند. براساس نتایج بدست آمده از PCA ارقام انار، به دلیل اختلافات در صفات میوزی، در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند. از داده‌های به دست آمده می-توان در آینده در نگهداری و پرورش انار استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها