نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس، فاز یک ، خ فروردین جنوبی، خ مهتاب ۱, ، کوچه دانش اموز، مجتمع سبز، بلوک ده ، واحد 8

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدورامین - پیشوا، ورامین، ایران

3 گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

ساکارومایسس سرویزیه کاربرد های گسترده ای نظیر تولید خمیر مایه نان و اتانول زیستی را دارد. متدولوژی سطح پاسخ یاRSM مجموعه ای از تکنیک های آماری برای ساخت مدل های تجربی است. در این تحقیق تعیین شرایط بهینه تولید اتانول زیستی از نشاسته توسط مخمر با استفاده از روش RSM انجام شد.
ابتدا مخمر ساکارومایسس در محیط آگارتکثیر، سپس بترتیب توسط سه آنزیم آلفا-آمیلاز، دکستراناز و آنزیم آمیلوگلوکوزیداز، نشاسته 5 درصد به گلوکز هیدرولیز شد. 250 میلی لیترازمحلول گلوکز در دمای 30 درجه سانتی گراد و سرعت rpm150 در انکوباتور شیکردار به مدت 36 ساعت قرارداده شد. مقدار الکل حاصل با دو روش اکسیداسیون دی کرومات و دستگاه الکل سنج ارزیابی و متغییر های دما، زمان (هفته ) و میزان اسیدیته بترتیب درمحدوده 25 تا 98 درجه سانتی گراد، هفته اول تا ششم و اسیدیته 3 تا 7 درنظر گرفته شد. با ورود داده ها بهRSM ، بهترین شرایط ارزیابی شد.
طبق داده های برنامه بیشترین تولید الکل در 4pH= و دمای 30 درجه سانتیگراد همچنین در 7pH= ، دمای 80 درجه سانتیگراد در مدت 5 هفته به میزان 5/12 میلی لیتر بود. کمترین میزان تولید الکل در مدت 1 هفته ، در 7pH= و دمای 98 درجه سانتی گراد 3 میلی لیتر بود که درعمل نیز تست شد و همخوانی داشت. استفاده ازRSM مزایایی چون افزایش بازده واکنش های شیمیایی، جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه، زمان و انرژی را دارا است که می تواند در انواع واکنشهای زیستی استفاده شود

کلیدواژه‌ها