نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 هیئت علمی

چکیده

جنس Delphinium متعلق به تباره Delphinieae و تیره Ranunculaceae طبق فلور ایرانیکا در ایران 29 گونه علفی با گل های نامنظم دارد. در این بررسی اطلاعات ریخت شناسی گل و مهمیز گونه های جنس Delphinium مورد مطالعه قرار گرفت تا به اهمیت این صفات در شناسایی گونه های این جنس پی برده شود. صفات حالت گل آذین، رنگ گل ها، رنگ کاسه گل، رنگ کاسبرگ و گلبرگ نسبت به هم ، شکل مهمیز، انحنای مهمیز و نوک مهمیز در مورد هر گونه مورد سنجش قرار گرفت. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تجزیه خوشه ای به روش Average linkage انجام شد. نتایج نشان داد رنگ گل ها یکی از صفات مهم در شناسایی گونه های ایرانی جنس Delphinium هست بطوریکه این جنس ها به دو گروه کلی گل زرد و گل غیر زرد تقسیم می شوند. همچنین شکل و انحنای مهمیز می تواند در گونه های مختلف از استوانه ای، باریک شونده و کیسه ای متورم متفاوت باشد؛ هرچند این صفات ارتباطی به نحوی پراکنش و منطقه ای که گیاه رویش یافته ندارد.D. saniculifolium تنها گونه ای است که مهمیز متورم دارد. در این تحقیق تصاویر هرباریومی گل در گونه های مختلف این جنس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها