نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

هدف: سرطان خون حدود هشت درصد کل سرطان ها را تشکیل میدهد.شناخت اپیدمیولوژی و روند سرطان خون جهت برنامه ریزی ضروری می باشد.لوسمی (سرطان خون) میلوئیدی مزمن یک بیماری کلونال بدخیم سلول‌های پایه خون‌ساز است که نتیجه آن افزایش سلول‌های میلوئیدی، اریتروئیدی و پلاکت‌ها در خون محیطی و هیپرپلازی در مغز استخوان است.سیتوکراتین 19بخشی از اسکلت سلولی در سلولهای اپی تلیالی و کوچکترین عضو از خانواده سیتوکراتینها میباشد. CK19 به عنوان مارکر سلولهای اپی تلیالی شناخته شده است. سیتوکراتین 19(CK19)کوچکترین عضو از خانواده سیتوکراتینها میباشد.
در مطالعه حاضر ما بیان نسبی ژن CK19 در بیماران مبتلا به CML تازه تشخیص داده شده و ارتباط آن با ویژگی های بالینی آنها را بررسی کردیم.
مواد و روشها: 50 بیمار مبتلا به سرطان خون نوع CML با 50 فرد سالم مقایسه شدند. پس از گرفتن خون و استخراج RNA Total ،cDNA ساخته شد و سپس با روش PCR-RT time-Real بررسی و نتایج حاصل بررسی گردید.
یافته ها: مطالعه بیان ژن CK19 در سلولهای لوسمی در مقایسه با نمونه های کنترل به وسیله Real time RT-PCR. در نمونه لوسمی بیان ژن CK19 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد بیان ژن CK19 افزایش بیان معنی داری در گروه بیمار پیدا نمیکند.
نتیجه گیری: بررسی حضور بیومارکر سیتوکراتین 19 در مراحل اولیه بیماری میتواند به عنوان شاخص پیش آگهی مناسبی در خون بیماران مطرح گردد. بررسی تعداد بیشتری از بیماران با مارکرهای بیشتر با ارزش تشخیصی و یا با ارزش پیش آگهی بیماری در بررسیهای آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات