نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه ازاد واحد تهران شمال- تهران- ایران

2 گروه زیست شناسی-دانشکده علوم زیستی- دانشگاه ازاد واحد تهران شمال-تهران- ایران-

چکیده

چکیده
این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین  60 هرتز بر روی اجزای دستگاه فتوسنتزی و میزان قند محلول صورت پذیرفت. برای این منظور بذرها به دو گروه مرطوب و خشک تقسیم شدند. در مورد تیمار مرطوب، بذرها به مدت 7و 14 ساعت قبل از اعمال میدان الکترومغناطیسی در آب خیسانده شدند. سپس بذرهای مرطوب و خشک در میان ستون سیم پیچ  در معرض میدان الکترومغناطیسی با شدت8/3 میلی تسلا به مدت نیم و یک ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که میزان کلروفیل a و  bافزایش معنادار و شاخص کلروفیل کاهش معنادار نداشته است. همچنین میزان کاروتنوئید، محتوای فلاونوئید و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی افزایش معنادار داشته است. نتایج به دست آمده موید این است که امواج الکترومغناطیس با تاثیر بر روی کاروتنوییدها و فلاونوییدها و همچنین با تاثیر بر روی لیپیدهای غشایی سبب کاهش کارایی فتوسنتز و به تبع آن کاهش میزان قند محلول در برگ دانه رست های گیاه شاهی شده است.
این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین  60 هرتز بر روی اجزای دستگاه فتوسنتزی و میزان قند محلول صورت پذیرفت. برای این منظور بذرها به دو گروه مرطوب و خشک تقسیم شدند. در مورد تیمار مرطوب، بذرها به مدت 7و 14 ساعت قبل از اعمال میدان الکترومغناطیسی در آب خیسانده شدند. سپس بذرهای مرطوب و خشک در میان ستون سیم پیچ  در معرض میدان الکترومغناطیسی با شدت8/3 میلی تسلا به مدت نیم و یک ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که میزان کلروفیل a و  bافزایش معنادار و شاخص کلروفیل کاهش معنادار نداشته است. همچنین میزان کاروتنوئید، محتوای فلاونوئید و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی افزایش معنادار داشته است. نتایج به دست آمده موید این است که امواج الکترومغناطیس با تاثیر بر روی کاروتنوییدها و فلاونوییدها و همچنین با تاثیر بر روی لیپیدهای غشایی سبب کاهش کارایی فتوسنتز و به تبع آن کاهش میزان قند محلول در برگ دانه رست های گیاه شاهی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات