نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

نانوذرات پارا مغناطیس اکسید آهن (SPIONs) یک پیشرفت مهم در زمینه فناوری نانو هستند. آنها امکان تجزیه و تحلیل غیر تهاجمی برای ردیابی سلول ها را فراهم می آورند و دارای خواص مفید بسیاری هستند که آنها را نامزد بالقوه برای کاربرد های متعدد در پزشکی ساخته است با این حال، احتمال ایجاد سمیت در سلول ها توسط این نانو ذرات گزارش شده است .هدف از این مطالعه یافتن غلظتی از SPION است که منجر به ایجاد استرس اکسیداتیو در سلول ها نشود.برای این منظور برای اولین بار سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک با غلظت های مختلف SPION ها انکوبه شدند سپس میزان استرس اکسیداتیو سلولی (ROS)با استفاده از پروب Prohod Rhodamine 123 اندازه گیری شد.
نتایج ما نشان می دهد که میزان قابل توجهی از گونه های فعال اکسیژن در سلول ها در محدوده غلظت 0-100 میکروگرم در میلی لیتر از نانو ذرات وجود ندارد. با این حال، در غلظت های بالاتر از 150 میکروگرم در میلی لیتر، تولید گونه های فعال اکسیژن افزایش یافت. با توجه به نتایج ،نانوذرات مورد استفاده در این مطالعه در غلظت ≤ 100 میکروگرم در میلی لیتر برای ردیابی این سلول ها مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات