نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین – پیشوا، ایران

2 گروه ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سقط مکرر به وقوع دو یا تعداد بیشتر سقط پشت سر هم قبل از هفته‏ی 20 بارداری اطلاق می‏شود. برخی از دلایل عمده‏ی RPL نقایص آناتومیک رحمی، فاکتورهای ژنتیکی، عفونت‏ها، دلایل ایمونولوژیک، محیطی و... می‏باشند. در مواردی که علت RPL مشخص نباشد از آن به عنوان ایدیوپاتیک نامبرده می‏شود. پلی‏مورفیسم‏های ژن‏های مختلفی در بروز سقط جنین موثر می‏باشند که یکی از این ژن‏ها، ژن فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی (VEGF) می‏باشد. در این تحقیق به بررسی ارتباط پلی‏مورفیسم‏های ژن VEGF با سقط مکرر جنین پرداخته شده است. در این مطالعه‏ی موردی شاهدی 200 خانم شامل 100 خانم با سابقه حداقل دو سقط پشت سر هم با علت نامشخص و 100 فرد کنترل سالم با حداقل سابقه دو تولد زنده و بدون هیچ گونه سابقه‏ی سقط مورد بررسی قرار گرفتند. DNA ژنومی هر فرد از لوکوسیت‏های خون استخراج شد. جهت شناسایی پلی‏مورفیسم ‏ rs3024998و rs699947 ژن VEGF ازتکنیک PCR-RFLP استفاده شد. آنزیم محدودالاثر MaeI و BglII به ترتیب برای هضم آنزیمی استفاده شد. محصولات حاصل از هضم آنزیمی روی ژل آکریلامید 12% برده شد. آنالیز توصیفی ژنوتیپ‏های هر جایگاه، فراوانی هموزیگوت و هتروزیگوت در دو گروه بیمار و شاهد مطالعه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات