زیست شناسی
1. بررسی بیان ژن ZEB1 در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان

فهیمه باغبانی آرانی؛ بهناز کریمی؛ آزاده شجاعی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 47-54

چکیده
  سرطان پروستات متاستاتیک یک بیماری کشنده است اما متاسفانه هنوز علل زیادی در مورد مکانیسم های مولکولی متاستاز این سرطان شایع ناشناخته مانده است. در مراحل پیشرفته سرطان پروستات، سلولهای سرطانی ممکن است از پروستات به سایر قسمتهای بدن به خصوص استخوانها و گره های لنفاوی متاستاز بدهند. یکی از مکانیسم های مهم در تهاجم و متاستاز تومورها، ...  بیشتر