زیست شناسی
1. تعیین میزان غلظت غیرسمی نانوذرات Fe3O4 مغناطیسی بر سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک

ندا موسوی نیری؛ مریم ناصرالاسلامی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 37-41

چکیده
  نانوذرات پارا مغناطیس اکسید آهن (SPIONs) یک پیشرفت مهم در زمینه فناوری نانو هستند. آنها امکان تجزیه و تحلیل غیر تهاجمی برای ردیابی سلول ها را فراهم می آورند و دارای خواص مفید بسیاری هستند که آنها را نامزد بالقوه برای کاربرد های متعدد در پزشکی ساخته است با این حال، احتمال ایجاد سمیت در سلول ها توسط این نانو ذرات گزارش شده است .هدف از این ...  بیشتر