زیست شناسی
1. توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 9-22

چکیده
  بنظر می رسد که موفقیت روش های واکسیناسیون به منظور ایمونوتراپی به واسطه شبکه قدرتمندی از اجزای سرکوبگر سیستم ایمنی که سلولهای T تنظیمی نیز یکی از آنها می باشد مختل می شود. در مطالعات پیشین روی ایجاد پاسخ ایمنی علیه سلولهای T تنظیمی بیانگر foxp3 و حذف آنها کار شده است. از آنجاییکه این مطالعات نتوانستند به طور کارآمد با حذف نسبی این سلولها ...  بیشتر