1. مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L.

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 19-34

چکیده
  تباره Delphinieae در زیر تیره Ranunculoideae تقریبا دارای 700 گونه است. Delphinium یکی از جنس های تباره Delphinieae است که در ایران دارای دو زیر جنس می باشد. اختلاف زیر جنس ها در دوره رویشی و شکل دانه می باشد. در زیر جنس Olighophyllon گیاهان دروه رویشی چندساله و در زیر جنس Delphinium گیاهان یکساله هستند. در این مطالعه، دانه گرده 27 گونه از جنس Delphinim مورد بررسی میکروسکوپ الکترونی ...  بیشتر