1. ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 15-32

چکیده
  جنس Delphinium متعلق به تباره Delphinieae و تیره Ranunculaceae طبق فلور ایرانیکا در ایران 29 گونه علفی با گل های نامنظم دارد. در این بررسی اطلاعات ریخت شناسی گل و مهمیز گونه های جنس Delphinium مورد مطالعه قرار گرفت تا به اهمیت این صفات در شناسایی گونه های این جنس پی برده شود. صفات حالت گل آذین، رنگ گل ها، رنگ کاسه گل، رنگ کاسبرگ و گلبرگ نسبت به هم ، شکل مهمیز، ...  بیشتر