الزام چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد یکی از شروط دفاع دانشجویان دکتری این دانشگاه اعلام شده است

الزام چاپ مقاله در مجلات  دانشگاه آزاد یکی از شروط  دفاع دانشجویان دکتری  این دانشگاه اعلام شده است

با عنایت به بخشنامه صادر شده با شماره 10/79534 در تاریخ 98/12/07 ، هر دانشجو دکتری دریافت مجوز دفاع، نیاز به چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. در این زمینه  جدول ماده 3 موجود در بخشنامه که به قسمت مقالات مربوط می شود در سایت باگذاری شده است