الزام چاپ مقاله در مجلات  دانشگاه آزاد یکی از شروط  دفاع دانشجویان دکتری  این دانشگاه اعلام شده است

با عنایت به بخشنامه صادر شده با شماره 10/79534 در تاریخ 98/12/07 ، هر دانشجو دکتری دریافت مجوز دفاع، نیاز به چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. در این زمینه  جدول ماده 3 موجود در بخشنامه که به قسمت مقالات مربوط می شود در سایت باگذاری شده است