سردبیر


دکتر احمد مجد استاد تکوین گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

تکوینی گیاهی

مدیر مسئول


دکتر مریم عیدی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، تهران, ایران

فیزیولوژی جانوری

مدیر داخلی


دکتر رابعه خوشنویس زاده استادیار بیوفیزیک، گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، تهران، ایران

بیوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد مجد استاد تکوین گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

تکوینی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رمضانعلی خاوری نژاد استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

فیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکرم عیدی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

فیزیولوژی جانوری

اعضای هیات تحریریه


دکتر مریم عیدی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، تهران, ایران

فیزیولوژی جانوری

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسن واعظی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان, ایران

فیزیولوژی جانوری

  • gh.vaeziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فاطمه نوربخش دانشیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


زهرا نورمحمدی دانشیار ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک مولکولی و سلولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ژنتیک مولکولی