دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1397 
2. بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران

صفحه 11-21

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهرام دادگر؛ خورشید طیبی؛ مهیار یوسفی سیاه کلرودی