دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-87 
2. ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium

صفحه 15-32

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی