دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1397 
1. ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium

صفحه 15-32

معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا