دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-60 
1. بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان

صفحه 1-5

الهام حمیدثالث؛ فرحناز معتمدی سده؛ سعید رجبی فر؛ کاوه زرگری؛ هادی فتح الهی


2. بررسی ارتباط دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندرم سقط مکرر

صفحه 7-14

امین خالق پرست؛ سعید مروتی؛ محمود جدی تهرانی؛ زهرا نورمحمدی


7. گزارش موردی ازگوساله دوسر

صفحه 47-52

محسن نوری؛ مسعود پهلوان زاده