دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-68 
4. فلور، شکل های زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه سلمان

صفحه 21-29

فریبا شریف نیا؛ فهیمه سلیم پور؛ حمید ابراهیمی پور؛ ابوالفضل رحمتی زاده