دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-84 
3. تاثیر عصاره هیدروالکلی بخش هوایی خارشتر (Alhagi maurorum L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی

صفحه 21-27

مصطفی حمیدی نعمانی؛ مریم عیدی؛ اکرم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی؛ افشین خرمی؛ فاطمه ترابی؛ زهرا اسکندری پری