دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-57 
1. جداسازی و بررسی تجزیه زیستی آسفالتین توسط Bacillus weihenstephanensisبومی مخازن نفتی ایران

صفحه 1-10

ملیحه هنرمند کاشی؛ میتراالسادات طباطبایی؛ نازیلا ارباب سلیمانی


3. شناسایی بارناکل های ناحیه‌ی بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس

صفحه 19-26

عارفه ابراهیمی حسنی نیاکی؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان