دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-81 
7. بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز

صفحه 61-70

حامد عبداللهی؛ شهره زارع کاریزی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ سحرناز ربیعی؛ بنفشه سعیدی؛ مجتبی سیره بند؛ صابر خدرزاده