دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-55