دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-54 
6. بررسی بیان ژن ZEB1 در بافت سرطانی و خوش خیم پروستات انسان

صفحه 47-54

فهیمه باغبانی آرانی؛ بهناز کریمی؛ آزاده شجاعی