دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-65 
6. بررسی رابطه میان میزان بیان ژن های TLR2 و TLR4در بافت لثه با پریودنتیت مهاجم

صفحه 59-65

سمیرا حسین پور جاهد نیا؛ فرشید یگانه؛ آرام محمدی؛ آذرنوش آریان کیا؛ آزیتا محمدبیگی؛ ماندانا ستاری