1. مطالعه اثر هم افزایی ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزنجوش(Origanum vulgare L.) و نانوذرات نقره

ناهید محمدزاده؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 16، شماره 1 ، بهار 1400، صفحه 1-10

چکیده
  افزایش استفاده از آنتی بیوتیک‌ها و شیوع سویه‌های مقاوم، کاربرد داروهای ضد میکروبی جدید را ضروری نموده است. درمان ترکیبی یک استراتژی کارآمد برای مقابله با مقاومت ضدباکتریایی می‌‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر سینرژیک ضدباکتریایی اسانس گیاه مرزنجوش و نانو ذرات نقره بر روی باکتری گرم مثبت و گرم منفی است. در این مطالعه اسانس مرزنجوش ...  بیشتر

2. تثبیت باکتری باسیلوس آلکالیتلوریس در بستر آگار به منظور تولید آنزیم آلفا-آمیلاز

مرجان علیمحمدیان؛ مهدی ابراهیمی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 16، شماره 1 ، بهار 1400، صفحه 11-16

چکیده
  با توجه به مصرف بالای آنزیم آمیلاز، استفاده از سویه‌های مولد آنزیم آمیلاز و بهینه‌سازی شرایط تولید این آنزیم روشی کارآمد در جهت تولید این آنزیم است. با توجه به این که تا کنون ژن مربوط به آمیلاز باسیلوس آلکالیتوریس شناسایی نشده است، دستیابی به شرایط پایدار تولید آنزیم توسط باکتری‌های مولد این آنزیم ها تولید دارای اهمیت است. یکی از ...  بیشتر

3. اثر نانوذره نقره بر آب گریزی سطحی و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی

علیرضا فرازنده؛ فاطمه نوربخش؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 16، شماره 1 ، بهار 1400، صفحه 17-28

چکیده
  مقدمه: بیوفیلم ها تجمعات میکروبی هستند که به یک سوبسترا به عنوان سطح چسبیده و در یک ماتریکس اگزوپلی ساکاریدی احاطه می شوند. باکتری های تشکیل دهنده بیوفیلم در برابر عوامل ضد میکروبی و آنتی بیوتیک ها بسیار مقاوم می شوند. هدف از این مطالعه اثر نانوذره نقره بر آب گریزی سطحی و تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، ...  بیشتر