دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-60 
5. اثر مهاری آب ازنه در مرحله نم زنی گندم بر کاهش میزان رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس

صفحه 45-53

متین محمدی کوچصفهانی؛ محمود علی محمدی؛ غلامرضا جاهد خانیکی؛ رامین نبی زاده نودهی؛ زینب آقامحسنی؛ مریم موذنی؛ ساسان رضایی