دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-76 
1. بررسی همراهی چندشکلی rs3761548در ژن FOXP3 با بیماری میگرن

صفحه 1-7

لیلا سلگی؛ صدیقه فراهانی؛ شهره زارع کاریزی


3. مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L.

صفحه 19-34

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی