نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

چکیده
امروزه سلول های مخمر‌ به علت تولیدات مختلف از جمله تولید عصاره مخمر و بتا گلوکان یکی از قارچ های مهم در صنعت محسوب می گردد. هدف از این تحقیق جدا سازی و شناسایی سلول های مخمر و ارایه روش های جدید و عملی جهت تولید صنعتی عصاره مخمر و بتا گلوکان می باشد. در این مطالعه سلول های مخمر از نمونه های میوه، سبزیجات و لبنیات جدا گردید و تخریب دیواره سلولی آنها باروش های استفاده از اسید، عصاره کیوی و تغییر فشار اسمزی انجام گرفت. بعلاوه برای جدا سازی و خالص سازی بتا گلوکان از روش تغییر یافته اسید/قلیا و برای تایید از آزمون های کالوز و (H1NMR) Proton nuclear magnetic resonance استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که سلول های مخمر از تمامی نمونه ها جدا گردیدند، اگرچه دو جنس مخمر به علت اندازه بزرگ و پتانسیل رشد سریع برای تولید عصاره مخمر و بتا گلوکان مناسب تشخیص داده شد. این دو سلول مخمر بر اساس توالی ژن 18SrDNA ساکارومیسیس سرویسیه و کولورومیسس ماگسیانوس شناسایی شدند. بعلاوه روش های استفاده از عصاره کیوی و تغییر فشار اسمزی برای تولید عصاره مخمر با p≤0.05مناسب تشخیص داده شد. از طرف دیگر بر اساس نتایج آزمون های کالوز و H1NMR تولید و خالص سازی بتا گلوکان از دیواره این مخمر ها مورد تایید قرار گرفت که می تواند نویدی برای تولید این محصولات در ابعاد صنعتی در کشور ایران در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها