نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین- پیشوا ، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

چکیده

اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن فرصت‌طلب بیمارستانی است. یکی از ویژگی های این ارگانیسم مقاومت ذاتی دارویی و یا تمایل بالای آن در کسب فاکتور های مختلف مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک های مصرفی در بیمارستان است. هدف از این مطالعه تعیین ژن‌های AmpC بتالاکتاماز و تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه های اسینتوباکتر بومانی است.
موادها و روش‌ها: 63 سویه اسینتوباکتر بومانی از زخم، خون و ترشحات تنفسی بیماران بستری در بیمارستان قلب تهران جدا شد و با استفاده از تست های بیوشیمیایی تشخیص داده شد. حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با روش انتشار از دیسک تعیین شد. روش فنوتیپی دیسک ترکیبی جهت تعیین فعالیت AmpC بتالاکتامازی انجام شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تعیین وجود ژن‌های ISAba-1 و ISAba-2 و Ampc بتالاکتاماز انجام شد.
نتایج:در این مطالعه تمام سویه‌های اسینتوباکتر بومانی در برابر 5 آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون، سفوکسیتین، سفتازیدیم، سفوتاکسیم و سفپیم مقاوم بودند. با روش دیسک ترکیبی نشان داده شد که که فعالیت AmpC بتالاکتامازی 63% نمونه‌ها قوی، 30% ضعیف و 6% منفی بودند. بررسی مولکولی نشان داد که 5/90% از ایزوله ها دارای ژن AmpC بتالاکتامازی و 5/9% فاقد این ژن بودند. همه نمونه‌ها دارای ژن ISAba-1 و8/69% ژن دارای ISAba-2 بودند.
.
نتیجه‌گیری: مطالعه حال حاضر درصد بالایی از ژن‌های AmpC بتالاکتاماز و همچنین شیوع بالایی از مقاومت به آنتی‌بیوتیک در اسینتوباکتر بومانی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها