نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین – پیشوا، ایران

2 مرکز تحقیقات انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، ورامین – پیشوا، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گشنیز بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های 100، 150، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت 3 و 35 روز القاء شد. گروه کنترل توسط آب آشامیدنی تیمار شدند. گروه‌های تجربی علاوه بر آب آشامیدنی حاوی کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول توسط غلظت‌های 100، 150،200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه به روش درون‌صفاقی به مدت 38 روز تیمار شدند. بعد از 38 روز، حیوانات توسط اتر بیهوش شده و کلیه سمت چپ آنها خارج شده و در فیکساتیو قرار گرفت. نمونه‌ها برای مطالعات بافت‌شناسی آماده شده و توسط هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج نشان دادند که تیمار عصاره موجب کاهش تعداد کریستال‌های اگزالات کلسیم در بافت کلیه حیوانات تجربی در مقایسه با گروه کنترل بیمار می‌گردد. همچنین، تیمار عصاره آسیب توبولو-اینتراستیشیال را در حیوانات تیمار شده کاهش می‌دهد. بنابراین، گیاه می‌تواند مانع تشکیل سنگ کلیه در حیوانات تیمار شده گردد.

کلیدواژه‌ها