نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 واحد علوم و تحقیقات

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دستگاه تولید مثلی مردان مبتلا به واریکوسل، از طریق اثرات منفی ناشی از استرس اکسیداتیو در بیضه تحت تاثیر قرار می گیرد. در طب سنتی گیاه زیرفون (Tilia platyphyllos L.) به عنوان یک دارویی در درمان زخم معده، اسپاسم و آرام بخش استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی همانند ترپنوئیدها و فلاونوئیدها در گیاه زیرفون شناسایی شده است. هدف بررسی اثر عصاره گیاه زیرفون بر آسیب شناسی بیضه موش های صحرایی سالم و واریکوسلی انجام گرفت. در این تحقیق 48 سر موش صحرایی به صورت تصادفی در 8 گروه تقسیم شدند: کنترل سالم، گروه های سالم دریافت کننده عصاره زیرفون (50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت خوراکی، روزانه) کنترل نابارور ( جراحی واریکوسل)، گروه های واریکوسلی همراه با عصاره زیرفون (50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت خوراکی، روزانه). پس از 60 روز آنالیز اسپرم انجام شد و داده ها با آنالیز واریانس یک عاملی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که آنالیز اسپرم به صورت معناداری در حیوانات کنترل نابارور در مقایسه با کنترل سالم کاهش یافته است. تیمار زیرفون از تغییرات اسپرم جلوگیری کرده و سبب افزایش معناداری در پارامترهای اسپرم حیوانات نابارور شد و آسیب های واریکوسلی را کاهش داده و از ساختار طبیعی بیضه محافظت کرد. به نظر می رسد زیرفون به عنوان عامل آنتی اکسیدانی در برابر آسیب های القاء واریکوسل در موش صحرایی عمل می کند.

کلیدواژه‌ها