نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، ,واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 گروه زیست شناسی،واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،کرمان،ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

4 گروه گیاهپزشکی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

شوری یکی از مهمترین تنش های غیر زیستی برای گیاهان محسوب می شود و اثرات سوء آن بر مراحل مختلف رشد و محصول دهی گیاهان گزارش شده است . شوری می تواند جوانه زنی بذر را به عنوان حساس ترین مرحله رشد گیاه کاهش دهد. بکارگیری نانو ذرات نقره برای بهبود جوانه زنی برخی گیاهان در شرایط شوری پیشنهاد شده است. از سوی دیگر مصرف اسفناج به دلیل ارزش غذایی بالا بسیار توصیه می شود. در این پژوهش از عصاره گیاه آلوئه ورا جهت سنتز نانو ذرات نقره استفاده شد و سپس اثرات شوری بر جوانه زنی این گیاه و نقش نانو ذرات نقره بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفناج مورد بررسی قرار گرفت. تشکیل نانو ذرات در داخل محلول نیترات نقره با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر، آنالیز XRD و میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. نانوذرات به صورت کروی با اندازه متوسط 97/11نانومتر تا46/29 نانومتر مشاهده شد. تیمارها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار از نانوذرات سبز نقره در غلظت های 10 ،20، 40، 80 و 100 ppm و شوری در چهار سطح 0، 50، 100 و 150 میلی مولار بر روی فرایند جوانه زنی بذر اسفناج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که فرایند جوانه زنی تحت شرایط شوری نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری پیدا می کند و تیمار نانو ذره سبز نقره با غلظت ۴۰ ppm در سطوح مختلف شوری،شاخص های جوانه زنی را در سطح یک درصد به طور معنی داری افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها