نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، آزادگان 4- شبستر، پلاک 67، ایران

چکیده

این مقاله به معرفی معادل مناسب فارسی برای دو اصطلاح انگلیسی Dendrocolous و Dendrophilous می پردازد. با توجه به بررسی و ریشه یابی این اصطلاحات در زبان یونانی و انگلیسی و نیز کاربرد این اصطلاحات در رشته تخصصی زیست بوم شناسی و منابع طبیعی دارا می باشند، اقدام به معرفی اصطلاحات فارسی "دار زی" به جای Dendrocolous به مفهوم "موجوداتی که روی درختان زندگی یا رشد می کنند." و معادل فارسی "دار روی" به جای Dendrophilous به مفهوم "دوست دار رشد و نمو گیاه روی درخت" گردید که با این اصطلاحات به صورت دقیق مفهوم فنی انتقال یافته توسط این اصطلاحات در زبان انگلیسی به صورت دقیق تر در زبان فارسی نیز انتقال می یابد و از طرفی دیگر قابلیت درک و نیز کاربرد مشتقات مختلف این اصطلاحات از قبیل فعل و فاعل و غیره نیز به صورت بهتری قابلیت کاربرد پیدا می نماید.

کلیدواژه‌ها