نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین - پیشوا، ایران

2 مرکز تحقیقات انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

بیماری سنگ کلیه یک مشکل جهانی است و وابسته به نژاد، منطقه جغرافیایی و یا فرهنگی نمی‏باشد. در پژوهش حاضر اثر آب معدنی چشمه کندوان بر جلوگیری از تشکیل کریستال‎های اگزالات کلسیم در موش‎های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفته است.
کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی به ترتیب به مدت 3 و 35 روز القاء شد. گروه کنترل توسط آب آشامیدنی تیمار شد. گروه کنترل بیمار کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول را در آب آشامیدنی به ترتیب 3 و 35 روز دریافت کردند. گروه تجربی کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول را در آب معدنی چشمه کندوان به ترتیب به مدت 3 و 35 روز دریافت کردند. بعد از 38 روز، حیوانات توسط اتر بیهوش شده و کلیه سمت چپ آنها خارج شده و در فیکساتیو قرار گرفت. نمونه‎ها برای مطالعات بافت‎شناسی آماده شده و توسط هماتوکسیلین - ائوزین رنگ‎آمیزی شدند.
نتایج نشان داد تیمار آب چشمه کندوان موجب کاهش تعداد کریستال‎های اگزالات کلسیم در بافت کلیه حیوانات تجربی در مقایسه با گروه کنترل بیمار می‎گردد. همچنین، تیمار آب معدنی کندوان آسیب توبولو - اینتراستیشیال را دربافت کلیه حیوانات تیمار شده کاهش می‎دهد.
بنابراین، آب چشمه کندوان می‎تواند مانع تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در کلیه شود.

کلیدواژه‌ها