اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و پوشش‌های انعطاف‌پذیر چند لایه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص حسی گوجه گیلاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار,گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر غلظت‌های مختلف سه نوع مخلوط گازی (دی‌اکسید‌کربن، نیتروژن و اکسیژن) و نیز شرایط تحت خلاء و شاهد و 3 نوع فیلم قابل انعطاف چند لایه برای افزایش زمان ماندگاری گوجه گیلاسی دمای یخچال ( ºC 4) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بسته‌بندی بدون تزریق گاز به عنوان نمونة شاهد با 3 نوع بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده شامل (30 درصد CO2 و 70 درصد N2) و ترکیب گازی (30 درصد N2 و 70 درصد CO2) و (49 درصد CO2 و 49 درصد N2 و 2 درصد O2) و تحت خلاء مقایسه گردید. برای بسته‌بندی نمونه‌ها از فیلم قابل انعطاف، پوشش 3 لایه PET(12)/AL (12)/ LLD (80) ، پوشش4 لایه، PET(12) /AL(7) /PET (12)/ LLD (80) و پوشش 3 لایه PET(12)/AL(7) /LLD (80) استفاده شد. در روزهای 7، 14، 21 و 28، بسته‌ها از یخچال خارج و از نظر آزمون میکروبی (شمارش کلی باکتری‌های هوازی و شمارش باکتری‌های بی‌هوازی (کپک و مخمر) ) و مقدار آب تراوش شده و خواص حسی ارزیابی شدند. نتایج تحت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی توسط نرم افزار آماری SPSS و به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن(p <0.05) انجام گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از MAP برای کنترل فساد کافی نبود اما فساد را به تاخیر انداخت . ترکیب گازی (30 درصد N2 و 70 درصد CO2) و بسته‌بندی با پوشش چهار لایه، برای ماندگاری گوجه گیلاسی در زمان طولانی با خاصیت ضد‌میکروبی بالاتر و تأثیر مطلوب بر مقدار آب تراوش شده و خواص حسی بهتر ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها