جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاداسلامی، ورامین، ایران.

3 گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

استفاده از پروبیوتیک هایی مانند باکتری های اسید لاکتیک (LAB) برای تولید مواد غذایی ارزشمند یک روند پذیرفته شده جهانی است. محصولات لبنی ساخته شده از شیر خام تولید شده محلی با ویژگی های ذاتی مختلف آنها بخش مهمی از رژیم روزانه را تشکیل می دهند. این امر لبنیات را منبع غنی برای غربالگری LAB می کند. هدف از مطالعه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین است. تعداد 32 نمونه ماست سنتی از شهرستان ورامین جمع آوری شدند و باکتری های اسید لاکتیک بر اساس تست های بیوشیمیایی جداسازی و شناسایی شدند. ویژگی پروبیوتیکی باکتری ها بر اساس تست تحمل اسید و تحمل املاح صفروای تعیین شد. پس از شناسایی مولکولی با روش PCR و تعیین توالی تعدادی از نمونه ها ، باکتری های جداسازی شده در سطح جنس و گونه شناسایی شدند. تعداد 9 عدد باکتری اسیدلاکتیک جداسازی و شناسایی شدند. 7 جدایه باکتری اسید لاکتیک از نمونه ماست های گاوی و 2 جدایه از ماست های گوسفندی جداسازی شد.خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمیایی و توانایی تخمیر قندها توسط باکتریهای اسید لاکتیک جداسازی شده بررسی شد. از نظر تست تحمل اسید 8 سویه مقاوم به اسید گزارش شدند و همه 9 سویه نست به املاح صفراوی مقاومت نشان دادند. همه 9 ایزوله جداسازی شده حاوی ژن 16srRNA بودند. نتایج تعیین توالی سه ایزوله باکتریایی، وجود یک باکتری Lactobacillus casei و دو باکتری Enterococcus faecium را نشان داد. باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده در این مطالعه دارای خواص پروبیوتیک بودند.

کلیدواژه‌ها