بررسی همراهی چندشکلی rs3761548در ژن FOXP3 با بیماری میگرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا،

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین-پیشوا، ایران

چکیده

زمینه و هدف: FOXP3 برای تولید و عملکرد سلول‏های تنظیمی T (Treg) مورد نیاز است. این ژن در تنظیم پاسخ های التهابی و نمو سلول‏های عصبی دخیل است. میگرن یک بیماری التهابی، با توارث چند عاملی می‏باشد. به نظر می‏رسد که ژن‏های متعددی در بروز این بیماری دخیل هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه چندشکلی‏ rs3761548 در ژن foxp3 با استعداد ابتلا به بیماری میگرن است.
مواد و روش‏ها: در این مطالعه 148 بیمار مبتلا به میگرن و 149 فرد سالم به عنوان کنترل شرکت کردند. پس از استخراج DNA، تعیین ژنوتیپ با استفاده از روش PCR-RFLP انجام شد. آزمون مربع کای به منظور بررسی تفاوت بین فراوانی آللی و ژنوتیپی افراد بیمار و کنترل با استفاده از نرم افزار SPPS ver16 و میزان خطر نسبی افراد با میگرن با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک بررسی گردید.
یافته‏ها: تفاوت معناداری بین توزیع آللی و ژنوتیپی چندشکلی rs3761548 foxp3 در زنان و مردان مبتلا به میگرن نسبت به گروه کنترل وجود ندارد (p=0.08).
نتیجه گیری: این مطالعه، اولین گزارش مربوط به ارتباط چندشکلی ژن foxp3 با استعداد ابتلا به میگرن است. مطالعه بیشتر مسیرهای مرتبط با FOXP3 و شبکه‏های ژنی ممکن است منجر به درک بهتر پاتوفیزیولوژی میگرن و علائم مرتبط با آن شود.

کلیدواژه‌ها