بررسی کمّی بیان ژن CK-18 در بیماران مبتلا به لوکمیای میلوئیدی مزمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیئت علمی

چکیده

بیماری لوکمیای میلوئیدی مزمن (CML)یکی از شایع‌ترین انواع سرطان است. میزان ابتلا به آن در سال‌های اخیر افزایش یافته و در صورت تشخیص دیرهنگام منجر به مرگ و میر بالا می‌شود. در حال حاضر اکثر روش‌های آزمایشگاهی و تشخیصی سرطان سخت، پر هزینه و وقت‌گیر می‌باشند و این موضوع مانع عمده‌ای برای تشخیص زودهنگام سرطان است. سیتوکراتین 18 (CK18) یکی از پروتئین‌های اسکلت سلولی می‌با‌شد و تغییر الگوی بیان آن در سرطان‌های مختلف مشاهده شده‌است. مطالعه حاضر به بررسی تغییر بیان این ژن در سطح mRNA در افرادی که بیماری CML در آنها به تازگی شناخته شده‌است، می‌پردازد. بدین‌منظور نمونه خون 50 فرد مبتلا به CML و 50 فرد سالم جمع‌آوری شد. در ادامه، استخراج RNA انجام شده و با روش Real-time PCR بیان نسبی ژن CK-18 مورد سنجش قرار گرفت و داده‌های حاصل با فرمول –ΔΔCT2آنالیز شد.قدرت بیومارکری CK-18 با رسم منحنی ROC اندازه‌گیری شد. یافته‌ها نشان‌دهنده افزایش بیان 92/1 برابری و معنادار ژن CK-18 در نمونه‌های لوسمی نسبت به نمونه های نرمال مشاهده شد (p<0.05) و نیز ارتباط معناداری بین جنسیت و تغییر میزان بیان این ژن در گروه بیماران یافت نشد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که بررسی مقدار mRNA ژن CK-18 می‌تواند برای تشخیص CML در کنار سایر عوامل مفید باشد.

کلیدواژه‌ها